Šorići – Dvigrad – Kanfanar

Šorići

Sv. Marija Magdalena

Crkva sv. Marije Magdalene na području je nekadašnje dvigradske općine. Smještena je izvan naselja, u polju. Arhitektonski jednostavna, pripada najuobičajenijoj arhitektonskoj tipologiji u Istri, s istaknutom, polukružnom apsidom. Takvi tipovi sakralnih građevina u Istri se pojavljuju uglavnom u romaničkom razdoblju, ali se grade i kasnije.
Opširnije

Dvigrad

Sv. Marija od Lakuća

Veličanstvene ruševine svjedoče o napuštenom srednjovjekovnom gradu koji je nadzirao put iz Limskog kanala kroz Limsku Dragu. Ostaci najveće zgrade na najvišem platou Dvigrada pripadaju župnoj crkvi sv. Sofije.
Opširnije

Sv. Antun

U Sv. Antunu naslikan je poliptih na zidu s prikazima svetog opata sa štapom u ruci, Bogorodice s djetetom, potom jako oštećen prikaz neodređenog sveca te sv. Martina s prosjakom. Poliptihu je pripadala i skulptura sv. Antuna koja se danas nalazi u župnom uredu u Kanfanaru.
Opširnije

Kanfanar

Sv. Agata

Ne može se sa sigurnošću utvrditi kada je crkva podignuta. Tipološki je vezana uz predromaničku graditeljsku tradiciju, no mogla je nastati i kasnije, u drugoj polovici 11. st., na što ukazuju freske s prvog sloja žbuke. Svojim oblikovnim, kompozicijskim i tehničkim karakteristikama slikarije datiramo u drugu polovicu 11. st.
Opširnije

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju